Events in September in Tirumala temple

EVENTS IN SEPTEMBER IN TIRUMALA HILL SHRINE

SEP 3 : Gokulastami Asthanam
SEP 4 : Utlotsavam
SEP 12 : Ankurarpanam to annual Brahmotsavams
SEP 13 : Dhwajarohanam
SEP 14 : Rishi Panchami
SEP 17 : Garuda Seva
SEP 18 : Swarnaratham
SEP 20 : Rathotsavam
SEP 21 : Chakra Snanam, Sri Vamana Jayanti
SEP 22 : Sri Ananta Padmanabha Vratam