Hanumantha Vahanam on the sixth day of Brahmotsavams

hanumantha vahanam Malayappa Swamy vari Hanumantha Vahana Seva on the Sixth day of Srivari Saalakatla Brahmotsavams.